Затвори

Вашата поръчка

Безплатна доставка над 49.00 лв.

Получавате безплатна доставка за всички поръчки над 49.00 лв. За поръчки под тази стойност, цената на доставката е 5.50 лв с включен ДДС. Приема се плащане само с наложен платеж.

Продукт
Количество
Цена с ДДС
Цена за доставка
0.00 лв.
Обща сума за плащане с ДДС
0.00 лв.

Данни за доставка

Доставки се извършват само на територията на Република България от куриерска фирма Speedy. Ако желаете Вашата поръчка да бъде доставена до офис на Speedy, моля отбележете това и пояснете в кой точно в полето за коментар отдолу.

Прегледайте поръчката
Редактиране на поръчката

Правила за участие в ИГРАТА NUDE PERFECTION със скреч-карта

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА. ОТГОВОРНОСТ.

1.1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА - Играта „NUDE PERFECTION“, наричана по-долу „Играта”, се организира и провежда от „Натурпродукт–България ООД”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. Христофор Колумб 64, София еърпорт център, Логистична сграда 3, вход 4, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК): 831391117

1.2. Организаторът носи отговорност за провеждането на Играта. Организаторът отговаря само за вреди, които са причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения на Организатора по настоящите правила за участие и провеждане на Играта.

1.3. Участниците в Играта (наричани по-долу „Участници”) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на Играта ще бъдат публично оповестени на https://www.pharma-hyaluron.bg

1.5. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време да допълва и/или променя Официалните правила по своя преценка, като промените влизат в сила след оповестяването им на https://www.pharma-hyaluron.bg.

1.6. Продължителност на Играта 01.08.2019 до 31.12.2019 г
Скреч-картите от промоционалната игра ще се предоставят в обектите на 01.08.2019 г. Получаването на награди от печелившите скреч-карти ще е възможно от 01.08.2019 г. до 31.12.2019 г. или до изчерпване на наградите.

1.7. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Мястото на провеждане на Играта са избрани аптеки, съгласили се да участват в Играта.

1.8. Във всеки търговски обект/аптека, участващ в Играта са налични на явно място тези правила и информация за това има ли налични награди или са изчерпани.

Раздел II. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

2.1. Участниците могат да спечелят 1 от 400-те награди:

100 бр. Pharma Hyaluron концентрат анти-ейдж възстановяване;

100 бр. Pharma Hyaluron концентрат анти-ейдж хидратация;

100 бр. Pharma Hyaluron дневен крем UV с хиалуронов комплекс;

100 бр. Pharma Hyaluron нощен крем с хиалуронов комплекс.

2.2. За целите на Играта са отпечатани и разпространени 800 скреч-карти в търговските обекти/аптеки, участници в Играта.

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА, ПЕЧЕЛЕНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ.

  1. 1. Право на участие в Играта имат всички дееспособни физически лица с местоживеене в България. Участник на възраст под 14 години може да участва в играта и да вземе наградата си само ако е придружен от родител/настойник. Нямат право на участие служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

3.2. С участието си в тази Игра Участникът заявява, че е запознат с Официалните правила и се съгласява да ги спазва.

3.3. За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:

  • Да посети някой от участващите търговски обекти/избрани аптеки;
  • Да закупи продукт от серията NUDEPERFECTION на Pharma Hyaluron;
  • Да поиска своята скреч-карта на касата при покупка с касов бон (удостоверяващ направена покупка в периода по т. 1.6. по-горе)
  • Да изтрие на място маркираното поле, за да види дали печели някоя от наградите;
  • Да поиска своята награда, ако на скреч-картата е отбелязано, че печели такава, от касата на съответната аптека, като носи и представи на Фармацевта печелившата скреч-карта и касов бон от покупката. Фармацевтът ще задържи печелившата скреч-карта, с която да удостовери дадената награда.

3.4. Наградите се получават веднага в търговския обект

3.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда от страна на спечелил Участник.

3.6. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини, извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.

Раздел IV ДРУГИ

4.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

4.2. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

4.3. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

4.5. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, отменяне, отклонения или заместване на наградата или невъзможност за използването й поради местни официални празници или други обстоятелства, които са извън контрола на Организатора и възпрепятстват използването на наградата. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на Играта поради форсмажорни обстоятелства.

4.6. Участия, които не отговарят на условията, определени в настоящите Официални правила, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

4.7. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.Бисквитки

Този сайт използва бисквитки (cookies).

Научете повече тук.